Produljuje se rok javnog savjetovanja o nacrtima pravilnika sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi

Ministarstvo socijalne politike i mladih otvorilo je dana 18. prosinca 2014. godine javnu raspravu o sljedećim nacrtima pravilnika sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13.):
1. Pravilnik o načinu suradnje centra za socijalnu skrb i službe nadležne za zapošljavanje u provođenju mjera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika zajamčene minimalne naknade
2. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
3. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća CZSS i podružnice
4. Pravilnik o vođenju evidencije o fizičkim osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja/njegovatelja
5. Pravilnik o sudjelovanju korisnika u plaćanju cijene usluga i način plaćanja usluga
6. Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga, te načinu i rokovima za dostavu izvješća
7. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja upisnika ustanova socijalne skrbi
8. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge
9. Pravilnik o sadržaju zbirke podataka, čuvanju, evidenciji i dokumentaciji
10. Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice stručnih radnika u ustanovi socijalne skrbi i drugoj pravnoj osobi koja pruža socijalne usluge
11. Pravilnik o sadržaju i načinu provođenja pripravničkog staža u djelatnosti socijalne skrbi, uvjetima koje moraju ispunjavati ustanove i druge pravne osobe te obrtnici koji obavljaju djelatnost socijalne skrbi i fizičke osobe koje profesionalno obavljaju poslove socijalne skrbi za provođenje pripravničkog staža, o sadržaju programa i načinu polaganja stručnog ispita, sadržaju i izgledu uvjerenja o položenom stručnom ispitu
12. Pravilnik o razini, odgovarajućem znanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi
13. Pravilnik o sadržaju i načinu provođenja inspekcijskog nadzora u djelatnosti socijalne skrbi
14. Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice inspektora u Ministarstvu socijalne politike i mladih, načinu izdavanja i vođenja upisnika o izdanim iskaznicama
15. Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika o provedenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektora
16. Pravilnik o načinu provođenja i sadržaju upravnog nadzora i nadzora nad stručnim radom te uvjetima koje moraju ispunjavati državni službenici za provođenje upravnog nadzora

Uzimajući u obzir važnost navedenih akata i značaj aktivnog doprinosa svih sudionika u raspravi, obavještavamo da se rok javnog savjetovanja za svaki pojedini nacrt pravilnika produljuje do 16. siječnja 2015. godine.
Pozivaju se svi zainteresirani da dostave svoje eventualne primjedbe i prijedloge na popisane nacrte pravilnika.
Napominjemo da će sva očitovanja pravilno dostavljena pisanim putem na predviđenom obrascu za svaki pojedini nacrt pravilnika, koji su već objavljeni na stranici Ministarstva, obuhvaćena u periodu od 18. prosinca 2014. do 16. siječnja 2015. godine biti uzeta u razmatranje.