Naslovnica / Ministarstvo

Veličina slova:

A A A

Ministarstvo

Ministarstvo socijalne politike i mladih prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11) obavlja upravne i stručne poslove kojise odnose na:

 •  skrb o osobama i obiteljima koje nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba ili im je pomoć potrebna radi otklanjanja uzroka socijalne ugroženosti;
 • utvrđivanje mreže domova i ustanova socijalne skrbi, obiteljskih centara i mreže djelatnosti, te usklađivanje njihovog rada i pružanje stručne pomoći;
 • provođenje upravnog, inspekcijskog i stručnog nadzora nad radom ustanova socijalne skrbi i obiteljskih centara;
 • odlučivanje o osnivanju, prestanku i statusnim promjenama ustanova socijalne skrbi i obiteljskim centrima;
 • diseminiranje i analiziranje podataka o korisnicima u sustavu socijalne skrbi te izradu statističkih pregleda i izvješća;
 • promicanje prava osoba s invaliditetom, podizanje kvalitete njihovog života i razvoja izvaninstitucionalnih oblika skrbi za osobe s invaliditetom;
 • poticanje zakonskih projekata s ciljem poboljšanja kvalitete življenja osoba starije životne dobi, te razvoj uslužnih djelatnosti za njihove potrebe, razvoj izvaninstitucionalnih oblika skrbi za starije osobe, obavljanje drugih poslova skrbi o starijim osobama koji nisu stavljeni u nadležnost drugim tijelima;
 • zaštitu žrtava trgovanja ljudima;
 • zaštitu izbjeglica te osiguranje integracije azilanata i osoba pod supsidijarnom zaštitom, zaštitu djece i mlađih punoljetnika s poremećajima u ponašanju, te uključivanje u svakodnevni život nakon duljeg boravka u odgojnoj ustanovi;
 • rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika, te prevenciju svih oblika ovisnosti;
 • upravne i stručne poslove u vezi s udomiteljstvom i posvajanjem;
 • nadzor i praćenje primjene propisa o doplatku za djecu, rodiljnim i roditeljskim dopustima i naknadama, pomoći za opremu novorođenog djeteta, te predlaganje, izradu, unapređenje i usklađivanje propisa iz svog djelokruga s odgovarajućim nacionalnim i međunarodnim dokumentima i propisima i postupanje po preuzetim međunarodnim konvencijama iz svog djelokruga.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove savjetovanja koji se odnose na:

 • brak i bračne odnose, te posebnu zaštitu obitelji u kojima su narušeni međusobni odnosi;
 • međusobne odnose roditelja i djece;
 • zaštitu djece čiji roditelji žive odvojeno, zaštitu djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, poticanje odgovornog roditeljstva, uzdržavanja i skrbi o članovima obitelji;
 • poticanje razvoja programa rada u zajednici, razvoja i afirmacije volonterstva i rada udruga građana koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladima,osobama s invaliditetom i starijim osobama, te svim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva;
 • poticanje i osnivanje savjetovališta za djecu, mlade, roditelje, osobe s invaliditetom, starije osobe i žrtve obiteljskog nasilja te obavljanje stručnog i inspekcijskog nadzora nad njihovim radom;
 • proučavanje i istraživanje suvremenih problema obitelji, djece, mladih, osoba s invaliditetom i starijih osoba, te pružanje preventivno-terapijske pomoći;
 • sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na promicanje međugeneracijske solidarnosti i suradnje.

Ministarstvo obavlja stručne poslove koji se odnose na poboljšanje i unapređenje kvalitete života mladih i izgradnji cjelovite, sveobuhvatne i međuresorske politike za mlade koja obuhvaća: predlaganje i provođenje strateških dokumenata, zakona, drugih akata, programa i projekata u području politike za mlade te njihovo praćenje i vrednovanje, a posebno u području partnerskog uključivanja mladih u procese sudjelovanja u donošenju odluka, neformalnog obrazovanja, slobodnog vremena i kulture mladih, volontiranja i sudjelovanja u razvoju civilnoga društva, promicanja političke participacije i zaštite ljudskih prava, informiranja, mobilnosti, te osiguranja kvalitetne i redovite potpore organiziranom sektoru mladih i njegovom djelovanju.

Ministarstvo razvija mjere i programe koji rade na sprečavanju socijalnog isključenja mladih ljudi te im daju osnovu za cjelovit, kreativan i dostojanstven život u periodu njihove mladosti.

Ustroj Ministarstva

Formalna podjela Ministarstva na uprave te pripadne odjele i službe sa specificiranim djelokrugom rada. U Ministarstvu socijalne politike i mladih zaposleno je 5 dužnosnika (4 žena i 1 muškarac) te 62 rukovodećih službenika (55 žena i 7 muškaraca).“

Dokumenti i obrasci

Preuzimanje obrazaca potrebnih za ostvarivanje prava unutar sustava socijalne skrbi.