Zakonodavni okvir

1. Kazneni zakon ("Narodne novine" 125/11 ,144/12 , 56/15 i 61/15 )
2. Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" 157/13152/14, 99/15, 52/16 i 16/17)
3. Zakon o strancima ( "Narodne novine"  130/1174/13 i 69/17)
4. Zakon o kaznenom postupku ("Narodne novine" 121/11143/1256/13 ,145/13 i 152/14 
5. Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta ("Narodne novine" 76/09,
    116/1057/11,136/12 i 148/13)
6. Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela ("Narodne novine"  151/03, 110/07,  
    45/11  i 143/12)
7. Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima ("Narodne novine" 178/04)
8. Zakon o zaštiti svjedoka ("Narodne novine" 163/03 i 18/11)
9. Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela ("Narodne novine" 80/08 i 27/11
10. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj
      ("Narodne novine" 80/13)
11. Obiteljski zakon ("Narodne novine" 103/15)
12. Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje 2012. do 2015. godine
13. Protokol za identifikaciju, pomoć i zaštitu žrtava trgovanja ljudima
14. Protokol o integraciji/reintegraciji žrtava trgovanja ljudima
15. Protokol o postupanju pri dobrovoljnom i sigurnom povratku žrtava trgovanja ljudima
16. Standardne operativne procedure Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u
postupku sa žrtvama trgovanja ljudima