Naslovnica / Djelokrug aktivnosti / Udruge, humanitarna pomoć i volonterstvo / Udruge / Natječaji za udruge / Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci obit...

Veličina slova:

A A A

Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge da se u skladu s ovim Pozivom prijave za financijsku potporu projektima usmjerenim podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece. 

Udruge u skladu s ovim Pozivom mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja i aktivnosti:

1.  PROMICANJE I ZAŠTITA PRAVA DJECE

Prioritetno područje obuhvaća sljedeće aktivnosti:

a)    Prava djece u zajednici – projekti poticanja međusektorske suradnje na lokalnoj razini u kreiranju aktivnosti za dobrobit djece kroz njihovo aktivno sudjelovanje u zajednici;

b)    Zaštita prava osjetljivih skupina djece – projekti koji su usmjereni na zaštitu prava djece (djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca u riziku, udomljena i posvojena djeca).

2.  PODRŠKA OBITELJI

Prioritetno područje obuhvaća sljedeće aktivnosti:

a)    Projekti usmjereni potpori jednoroditeljskim obiteljima;

b)    Projekti usmjereni jačanju roditeljskih kompetencija;

c)     Projekti usmjereni podršci posvojiteljima kroz:

 • Unapređenje kompetencija stručnih radnika centara za socijalnu skrb i domova za djecu u području posvojenja djeteta,
 • Edukacija potencijalnih posvojitelja i podrška posvojiteljima nakon zasnovanog posvojenja djeteta;

d)    Projekti usmjereni razvoju udomiteljstva kroz:

 • Promociju udomiteljstva za djecu od strane udruga udomitelja za djecu (održavanjem javnih tribina, predavanja, okruglih stolova, istupima u lokalnim medijima, tiskanjem i distribucijom promidžbenih materijala, suradnjom s jedinicama područne i lokalne samouprave, centrima za pružanje usluga u zajednici, domovima i nadležnim centrima za socijalnu skrb te drugim aktivnostima),
 • Podršku udomiteljima u području udomiteljstva za djecu - rad s djecom u riziku za razvoj i s problemima u ponašanju i teškoćama u učenju, rad s djecom s teškoćama u razvoju i promjenama u zdravstvenom stanju te rad s djecom predškolske dobi.

Za svako prioritetno područje osiguran je zaseban iznos, a ukupno planirana vrijednost Poziva je 2.490.000,00 kuna.

Financijski iznosi koji se putem Poziva mogu dodijeliti po pojedinom projektu:

 • za prioritetna područja 1., 2.a) i 2.b) najmanji iznos koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna, a najveći iznos je 50.000,00 kuna,
 • za prioritetno područje 2.c) i 2.d) najmanji iznos koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna, a najveći iznos je 150.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana, a završava 28. srpnja 2015. godine.

Prihvatljivo vremensko razdoblje za provedbu projekata je 12 mjeseci. Provedba započinje prvi sljedeći dan nakon dana potpisivanja Ugovora o financijskoj podršci između udruge i Ministarstva, osim ako je ugovorom utvrđen kasniji, točno naznačen datum početka provedbe.

Svaka pojedina udruga može prijaviti najviše dva projekta u okviru ovog Poziva, ali samo jedan projekt po prioritetnom području. Projekt se mora provoditi na području Republike Hrvatske.

Prijavu na Poziv može podnijeti udruga koja je:

 • upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Poziva,
 • aktivno djeluje u jednom od prioritetnih područja aktivnosti raspisanih Pozivom, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u Statutu udruge,
 • upisana u Registar neprofitnih organizacija,
 • vodi transparentno financijsko poslovanje, u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
 • ispunila ugovorne obveze prema Ministarstvu socijalne politike i mladih te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora,
 • usvojila Plan i program rada udruge za 2015. godinu,
 • osigurala organizacijske, ljudske, prostorne i djelomično financijske resurse za obavljanje djelatnosti.

Prije potpisa Ugovora o financijskoj podršci udruga će morati priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • dokaz kako se protiv odgovorne osobe i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak,
 • dokaz o podmirenosti svih doprinosa te plaćen porez,
 • solemniziranu bjanko zadužnicu.

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece.

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su, zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih (www.mspm.hr) i regionalnih zaklada kao provedbenih tijela u ovom Pozivu (www.zamah.hr; www.civilnodrustvo-istra.hr; www.zaklada-slagalica.hr; www.zaklada-dadic.hr). 

Natječajnu dokumentaciju za ovaj Poziv (u papirnatom i elektronskom obliku na CD-u) treba poslati preporučeno poštom, ili putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) onoj regionalnoj zakladi koja pokriva područje na kojem se provodi većina projektnih aktivnosti:

 • Regionalna zaklada za lokalni razvoj "ZAMAH" (za županije: Zagrebačka, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska, Varaždinska, Međimurska i Grad Zagreb),
 • Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva (za županije: Istarska, Primorsko-goranska, Karlovačka, Sisačko-moslavačka i Krapinsko-zagorska),
 • „Slagalica“ – Zaklada za razvoj lokalne zajednice (za županije: Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska),
 • Zaklada „Kajo Dadić“ (za županije: Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska i Ličko-senjska).

Postupak otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrati će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Poziva.

Sva pitanja vezana uz ovaj Poziv mogu se postaviti isključivo elektronskim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: udruge@mspm.hr

Odluka o načinu raspodjele

Tekst javnog poziva

Upute za prijavitelje

Dokumentacija - podrška obitelji i promicanje i zaštita prava djece

Najčešća pitanja i odgovori

Datum objave: 29.06.2015. 16:30